بازدید:
تاريخ : 1395/11/12
پایگاه صدیقه طاهره (س) پنج مرحله رزمایش رادر بهمن ماه 1395انجام داد.